ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενοι

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Τοποθετούνται από τον Διευθυντή της ΝΥ, όπου υπάρχει οργανική θέση και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, της εξειδίκευσής του και τα τυπικά, αξιοκρατικά προσόντα του.

- Αναφέρεται στον Τομεάρχη του Τομέα στον οποίο ανήκει η Νοσηλευτική Μονάδα στην οποία προϊσταται, για κάθε θέμα που χρειάζεται την επέμβασή του άμεση ή έμμεση που αφορά παράπτωμα ή παράλειψη της ΝΥ ή σχέση με τους ασθενείς ή άλλες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

- Οφείλει να είναι προσιτός και συνεργάσιμος με όλους οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών του αρρώστου (Ιατρική Υπηρεσία, Διοικητική Υπηρεσία).

- Συνεγάζεται με τους προϊστάμενους των άλλων μονάδων.

- Τα καθήκοντά του είναι: Διοικητικά, Νοσηλευτικά, Εκπαιδευτικά.

Διοικητικά:

- Ευθύνεται για την καλή διοίκηση και οργάνωση της μονάδας που προϊσταται.

- Εποπτεύει άμεσα το προσωπικό της ΝΥ που εργάζεται στην μονάδα του, κατανέμει την εργασία σε αυτό ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας και παρακολουθεί την έγκαιρη και ομαλή διεξαγωγή της.

- Εισηγείται στον Τομεάρχη του Τομέα του τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας του.

- Ευθύνεται για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της μονάδας του.

- Ελέγχει και εισηγείται μέτρα για την καλή συντήρηση της μονάδας και του υλικού της αρμοδιότητάς του.

- Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις υπηρεσίες που συντελλούν στην καλή λειτουργία της μονάδας του (π.χ. προμηθειών, τεχνική υπηρεσία, καθαριότητας, κοινωνική, κ.τ.λ.) και συνεργάζεται άμεσα με αυτές.

- Οργανώνει σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για να εκτελείται η συνεργασία με ακρίβεια και ομαλότητα.

- Καταρτίζει το ωράριο εργασίας του προσωπικού της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας του, το κοινοποιεί έγκαιρα στο προσωπικό και το υποβάλλει για θεώρηση στον Τομεάρχη του.

- Υποχρεούται μία φορά τον μήνα και όποτε άλλοτε θεωρεί αναγκαίο να καλεί το προσωπικό της αρμοδιότητάς του για συζήτηση πάνω στα προβλήματα της μονάδας, και του τρόπου διεξαγωγής και βελτίωσης της εργασίας.

- Χρησιμοποιεί το νοσηλευτικό προσωπικό της αρμοδιότητάς του μόνο για νοσηλευτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό της ΝΥ.

- Καθοδηγεί το προσωπικό της αρμοδιότητας του και ελέγχει την εμφάνιση και συμπεριφορά του.

- Φροντίζει για την επάρκεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη της μονάδας που προϊσταται, όλο το 24ωρο.

- Ευθύνεται για την τοποθέτηση του αρρώστου στο κρεβάτι ανάλογα με την βαρύτητα, την ηλικία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της μονάδας του.

Νοσηλευτικά:

- Καθορίζει τα κριτήρια της ποιότητας της Νοσηλευτικής Φροντίδας, αξιολογεί την ποιότητα των ΝΥ που προσφέρονται στην μονάδα του.

- Φροντίζει για την επιτέλεση των ιατρικών οδηγιών μόνο εάν είναι γραμμένες από τον υπεύθυνο γιατρό στο ειδικό έντυπο.

- Ευθύνεται για το επίπεδο της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στους νοσηλευόμενους καθώς και για την βελτίωση και προαγωγή αυτής.

- Παρακολουθεί και καθοδηγεί το Ν.Π. για την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στους αρρώστους.

- Ερευνά νοσηλευτικά προβλήματα και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την μελέτη και την επίλυσή τους.

- Εκτελεί και ερευνά σε εξειδικευμένες νοσηλείες σε περίπτωση ελλείψεως νοσηλευτών.

- Επιλαμβάνεται για την έγκαιρη και ασφαλή αποστείρωση του νοσηλευτικού υλικού.

- Επιλαμβάνεται για την έγκαιρη απομόνωση και απολύμανση σε περιπτώσεις λοιμωδών νοσημάτων ή υπόπτων για λοιμώδη.

- Επιλαμβάνεται την φροντίδα για το Νοσηλευτικό υλικό της μονάδας του και για την αντικατάστασή του.

- Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διατροφή και την ρύθμιση διαιτολογίου του αρρώστου.

- Φροντίζει για την ενημέρωση των συγγενών βαριά αρρώστων, για την κατάστασή τους και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

- Σε περίπτωση θανάτου αρρώστου προωθεί την ανάλογη διαδικασία για την τακτοποίηση του νεκρού.

- Ανιχνεύει προβλήματα κοινωνικά του αρρώστου ή της οικογένειας και τα προωθεί στην Ιατροκοινωνική Υπηρεσία.

Εκπαιδευτικά:

- Συνεργάζεται με τον τομέα εκπαίδευσης για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών μαθητών που τοποθετούνται για την εκπαίδευση στην μονάδα που προϊσταται και φροντίζει για την πλήρη και απρόσκοπτη εκπαίδευσή τους.

- Φροντίζει για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του Νοσηλευτικού προσωπικού της μονάδας του και διευκολύνει στην παρακολούθηση των διδασκαλιών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

- Διδάσκει στους σπουδαστές μαθητές  Νοσηλευτικών Σχολών, νοσηλευτικά μαθήματα της ειδικότητας της μονάδας.

- Φροντίζει για την ύπαρξη εκπαιδευτικού νοσηλευτικού υλικού.

- Συμμετέχει σε γενικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΝΥ.

- Επιμορφώνει το Ν.Π. της Μονάδας του, ιδιαίτερα το νεοπροσλαμβανόμενο, νοσηλείες και νοσηλευτικά θέματα.

- Αναπτύσσει στη μονάδα του και συμμετέχει σε νοσηλευτικά ερευνητικά προγράμματα γενικότερου ενδιαφέροντος που καθορίζει η ΝΥ. Τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα υποχρεούται να ασκεί μόνο εφόσον έχει γραμματειακή υποστήριξη.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ