ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διευθύντρια ΝΥ

ΕΥΘΥΝΕΣ
Η Διευθύντρια-τής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ευθύνεται για:
1. Την καλή οργάνωση, ομαλή λειτουργία και συντονισμό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά.
2. Τη βελτίωση και προαγωγή της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής δραστηριότητας.
3. Την εξασφάλιση ετοιμότητας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τακτικές, επείγουσες και εξαιρετικά έκτακτες νοσηλευτικές ανάγκες.
4. Την επίτευξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων με το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να αναπτύσσεται.
5. Την τήρηση συστήματος αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού.
6. Τη δημιουργία εκπαιδευτικών αναπτυξιακών ευκαιριών του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να είναι ενήμερο στις σύγχρονες εξελίξεις της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής Επιστήμης.
7. Την ενθάρρυνση ανάπτυξης και πραγματοποίησης ερευνητικών νοσηλευτικών προγραμμάτων.
8. Τη διατήρηση υγιεινούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για το προσωπικό και τους ασθενείς του Νοσοκομείου.
9. Την εξασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού συνεργασίας με όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.
10. Την επιτυχή εκπροσώπηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Καθορίζει τους σκοπούς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τους εξηγεί στο προσωπικό.
2. Εισηγείται, καθιερώνει και ερμηνεύει κανονισμούς που σχετίζονται με τη νοσηλευτική φροντίδα.
3. Συνεργάζεται με τον Διοικητή και Υποδιοικητή του Νοσοκομείου για θέματα της αρμοδιότητάς της και εκφράζει γνώμη για όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γενικότερη οργάνωση και καλή λειτουργία του Νοσοκομείου.
4. Προεδρεύει της Επιστημονικής Νοσηλευτικής Επιτροπής, συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων.
5. Επιβλέπει, συντονίζει και ελέγχει την εργασία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε όλους τους τομείς της Νοσηλευτικής δραστηριότητας.
6. Συνεργάζεται με τους Τομεάρχες στο επίπεδο του σχεδιασμού, της οργάνωσης, συντονισμού και λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
7. Συνεργάζεται με όλα τα νοσηλευτικά στελέχη για θέσπιση και καθιέρωση κριτηρίων ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
8. Καθιερώνει σύστημα ελέγχου αποτελεσματικότητας των θεσπισμένων κριτηρίων.
9. Αξιολογεί τα αποτελέσματα του ελέγχου και προτείνει τρόπους και διαδικασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση τους.
10. Εισηγείται και καθιερώνει σύστημα επικοινωνίας για τη σύντομη, ασφαλή και αμφίδρομη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στους νοσηλευτικούς τομείς.
11. Καθιερώνει γραπτό σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης της νοσηλείας του αρρώστου που καλύπτει όλες τις πλευρές της φροντίδας του.
12. Καθιερώνει σύστημα καταγραφής και ελέγχου ενδονοσοκομειακών ατυχημάτων.
13. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου πλαίσιο στελέχωσης νοσηλευτικού προσωπικού με απαιτούμενο αριθμό και ανάλογη σύνθεση μεταξύ των επιπέδων του, που θα καλύπτει σύγχρονες και προβλεπόμενες ανάγκες του Νοσοκομείου.
14. Συνεργάζεται με τους Τομεάρχες για τη σωστή τοποθέτηση και ορθολογική χρησιμοποίηση του Νοσηλευτικού προσωπικού, τακτικά.
15. Δέχεται σε ακρόαση το νοσηλευτικό προσωπικό, κατανοεί τα προβλήματα του και προτείνει λύσεις ή τρόπους αντιμετώπισης τους.
16. Ενδιαφέρεται για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του νοσηλευτικού προσωπικού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ν.Ε.
17. Συμμετέχει ή ορίζει εκπροσώπους σε διεπιστημονικές επιτροπές που ασχολούνται με τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στο Νοσοκομείο.
18. Συγκροτεί ή συμμετέχει σε συζήτηση μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων ασθενών, όπως κοινωνικά προβλήματα κλπ.
19. Συντονίζει την επικοινωνία του Νοσοκομείου με τα Ιδρύματα που ανήκουν σ΄αυτό της ίδιας περιφέρειας ή και Ιδρύματα άλλων περιφερειών, για τη διευθέτηση νοσηλευτικών προβλημάτων των ασθενών.
20. Συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό για τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ανάγκες της Υπηρεσίας του.
21. Εισηγείται την προμήθεια υλικού που σχετίζεται με τη νοσηλεία του αρρώστου και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
22. Συμμετέχει στην έγκριση ή μη της καταλληλότητας του υλικού.
23. Οι ευθύνες για τα καθήκοντα της Διευθύντριας-τή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε περίπτωση απουσίας της, μεταβιβάζεται στον Τομεάρχη που έχει καθορισθεί να την αναπληρεί.
24. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων στα Νοσηλευτικά Τμήματα και Μονάδες, μετά την επιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Για την τοποθέτηση λαμβάνονται υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχα Τμήματα ή Μονάδες και η κατοχή τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης.
25. Το Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αναπληρεί μία των Τομεαρχών η οποία συγκεντρώνει τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η επιλογή γίνεται από το Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και γνώμη της Ε.Ν.Ε. και γνωστοποιείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ