ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σκοπός Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΝΥ)

  • - Η παροχή Νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

 

  • - Η άσκηση αποτελεσματικής Νοσηλευτικής Διοίκησης Νοσηλευτικών τομέων καθώς και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.

 

  • - Η κατάρτιση κανόνων λειτουργίας της Υπηρεσίας και καθηκοντολογίου  ανά κατηγορία προσωπικού με βάσει τη νομοθεσία.

 

  • - Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

 

  • - Η προώθηση και η προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της έρευνας στο τομέα αυτό.

 

  • - Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

  • - Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως καθορίζονται από  διατάξεις νόμων, Προεδρικά Διατάγματα, τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητή.

 

  • - Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των Νοσηλευτικών Τμημάτων.

 

  • - Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και με άλλα Νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής φροντίδας (Κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).

 

  • - Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση Νοσηλευτικών πράξεων.
 
 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ