ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γραμματέας Νοσηλευτικού Τμήματος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για την από τηλεφώνου ή δια της οπτικοακουστικής συσκευής επικοινωνία μετά των ασθενών και λοιπών υπηρεσιών για την καλή λειτουργία του τμήματος.

- Ετοιμάζει τον φάκελο του ασθενούς κατά την είσοδο και έξοδό του στη μονάδα και καταχωρεί ότι χρειάζεται για την ενημέρωση και των άλλων υπηρεσιών.

- Τακτοποιεί τα βιβλία αχρήστευσης και παραλαβής υλικού χρήσης και αναλωσίμου.

- Βοηθά τον προϊστάμενο νοσηλευτή για την παρακολούθηση και καλή διατήρηση όλου του υλικού της μονάδας των, επισκευή μηχανημάτων και την καταμέτρηση αυτού.

- Ευθύνεται για την καλή τήρηση των φύλλων νοσηλείας των νοσηλευομένων ασθενών διαφόρων Ταμείων, Υπουργείων, κ.λ.π.

- Φροντίζει για την πλήρη αναγραφή των στοιχείων των χορηγηθέντων φαρμάκων των γενομένων εξετάσεων και επεμβάσεων στο φύλλο Νοσηλείας του ασθενούς, επιμελείται την διεκπεραίωση των ιατρικών παραπεμπτικών.

- Τηρεί τα βιβλία της νοσηλευτικής μονάδας και ότι του ανατίθεται από τον προϊστάμενο σε επίπεδο Γραμματειακής Υποστήριξης.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ