ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Οικονομικού

Το Οικονομικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για:

α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες,την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.

β. Την είσπαξη ληξιπρόθεσμων χρεών.

γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.

δ. Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου.

ε. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του Νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων,εξόδων και υλικών.

στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς,τράπεζες,προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων της μισθοδοσίας.

η. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού- προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

θ. Την κοστολόγιση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.

ι. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλωσίμων υλικών και των φαρμάκων.

ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου.

ιβ.Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του Νοσοκομείου

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων.(οικονομικό μέρος).

ιδ. Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλωσίμου και μη υλικού,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Το Τμήμα στελεχώνεται από τους:

Πτσή Μαρία Προϊσταμένη

Παπαθανασίου Κων/νο Λογιστήριο

Ασλάνογλου Σουλτάνα Λογιστήριο

Σιμιτζή Κων/ντία Μισθοδοσία

Μακεδόνα Δέσποινα Μισθοδοσία

Κωστάκη Κων/νιά Προμήθειες

Τσιβελή Κων/νιά Προμήθειες

Χατζητρύφωνος Ευδοξία Προμήθειες

Κουτρότσιου Αικατερίνη Ταμείο

Χονδρογιάννη Κων/νιά Αποθήκη Αναλωσίμου & Μη Αναλωσίμου Υλικού

Λόκανα Ευγενία Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού

Σκουτέλα Φώτιο Αποθήκη Τροφίμων

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ